Knowledgebase
[Yearly Routine]การยกยอดสิทธิ์การลา
Posted by on 10 November 2017 12:05 PM

การยกยอดสิทธิ์การลา

1) ตรวจสอบสิทธิ์การลา ในประเภทการลาที่จะมีการยกยอดก่อน
ก่อนที่จะมีการทำ Leave Entitlement Run ในปีเก่า เพื่อให้ได้ CF ส่งไปยัง BF ของปีใหม่ ต้องระวัง กรณีต่อไปนี้
1.1) กรณี Compensate ต่าง ๆ Day Off , OT ,Holiday นั้น
1.2) กรณี Vacation/Annual ที่

ถ้ามีการเติมหรือลบ Alloted ลงไปเองใน 2 กรณีนี้ แล้วมีการยกยอดไปปีหน้า 
ต้องทำการ เก็บยอด balance ปีก่อนมาเพื่อ update CF เอง ก่อน 
ห้ามทำ Leave Entitlement Run โดยเด็ดขาด
(Scrtip ในการเก็บยอด balance ตามในไฟล์แนบ)

2) เมื่อทำการเก็บยอดมาแล้วให้ user ทำการตรวจสอบยอดที่จะยกก่อน ว่าถูกต้องหรือไม่ 

3) update ยอดที่ยกมาคือ balance ที่ตรวจหรือแก้ไขใน Excel แล้วโดย user ลงใน Leave_CF ของปีเก่า

4) ทำการ log in UHCM/hrmwin ไปยังงวดปีต่อไป โดยกรณีนี้ให้กด No เข้าไปได้ถ้ายังไม่ได้ปิดงวด UHCM/hrmwin จากนั้นทำ Leave Entitlement run ของปีใหม่ ก่อนกดรันให้ดูในช่อง year ใน criteria ให้ถูกต้อง

5) ตรวจสอบความถูกต้องของ ยอดที่ยกมาอีกครั้ง  ความละเอียดในการตรวจสอบแบ่งเป็น 
5.1) สุ่มตรวจ ใช้ตอนเวลาเร่งด่วน ความถูกต้องของ Result ตามจำนวนที่สุ่ม
5.2) ตรวจทั้งหมด เนื่องจากยอดที่ยกมานั้น มีความสำคัญต่อความถูกต้องของสิทธิ์การลาอีกทั้งปี ตรวจครั้งเดียว สบายใจไปได้อีกปี ก็ดูตามจำนวนพนักงาน  Take Time มาก แต่ Result 100%

(Scrtip ในการตรวจสอบก็เป็น Script ในการเก็บยอด ในไฟล์แนบ)Attachments 
 
 script_check_leave_balance.docx (18.47 KB)
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Help Desk Software by Kayako Fusion